taheri


لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    تاثیر زمینه های بینایی مختلف بر عمکرد هدف گیری بازیکنان و مقایسه آن در دو گروه با چشم و دست برتر همسو و دگرسو            0000-00-00
2    هنجاریابی مقیاس رضایت از تصویربدن: مقایسه وضعیت تصویربدن به تفکیک جنسیت            0000-00-00
3    تاثیر سطح مهارت بر ویژگی های کینماتیکی ضربات تاپ اسپین تنیس روی میز            0000-00-00
4    تاثیر الگودهی ویدئویی و زنده بر شاخص های جنبش شناسی حرکت و ثبات قامت کودکان مبتلا به اوتیسم            0000-00-00
5    مقایسه اثرتمرینات نوروفیدبک و مداخلات حسی پیکری بر تعادل سالمندان بالای 50 تا 70 سال            0000-00-00
6    مقایسه بین روش های الگودهی، تصویرسازی ذهنی و روش ترکیبی در اکتساب و یادداری مهارت حرکتی پرتاب دارت دانشجویان پسر    کارشناسی ارشد    قدوسی تبار, محمد    2010-09-23
7    مقایسه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تربیت بدنی دانشگاههای دولتی و غیر دولتی استان خراسان رضوی    کارشناسی ارشد    نزاکتی علیزاده, کاظم    2011-01-28
8    تاثیر تداخل زمینه ای فزاینده نظام دار بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در افراد    کارشناسی ارشد    سهرابی, الهه    2011-03-03
9    تاثیر فراوانی بازخورد کانون توجه بر اکتساب و یادداری سرویس تنیسی والیبال    کارشناسی ارشد    قلی زاده, محمدرضا    2011-05-15
10    بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه بانوان تربت حیدریه    کارشناسی ارشد    شیبانی فهندری, مریم    2011-07-05
11    رابطه اندازه های بدنی ، قدرت و الگوی حرکتی با عملکرد دویدن در کودکان پسر 10- 8 سال    کارشناسی ارشد    فلاحی, محمد    2011-07-18
12    ارتباط توانمند سازی با تعهد سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی    کارشناسی ارشد    صفری دولو, میترا    2011-08-16
13    تاثیر ترسیم الگوی حرکتی و تمرین ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی منتخب    کارشناسی ارشد    خراسانی, زهرا    2011-08-20
14    بررسی رابطه بین خودکارآمدی و تعهدسازمانی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی    کارشناسی ارشد    بزرگواری, سعیده    2012-02-29
15    مقایسه تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک بر تعادل زنان سالمند    کارشناسی ارشد    عجم زیبد, زهره    2012-07-08
16    مقایسه‏ ی انگیزه‏ ی مشارکت ورزشی دانشجویان رشته‏ های حوزوی و غیر حوزوی    کارشناسی ارشد    ناصری, مجید    2012-07-31
17    تاثیرفراوانی بازخورد خود کنترلی پس از کوشش های خوب وضعیف بر اکتساب و یادداری یک تکلیف پرتابی در کودکان    کارشناسی ارشد    زنگانه, لیلا    2012-09-23
18    مقایسه برنامه های تصویرسازی ذهنی، تمرین منتخب هوازی و روش ترکیبی بر سم زدایی معتادان    کارشناسی ارشد    عنایتی زاده, حامد    2013-01-27
19    تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل بیماران پارکینسون    کارشناسی ارشد    آذرپیکان, عاطفه    2013-01-27
20    تاثیر یک دوره تمرینات مداخله ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالم    کارشناسی ارشد    اسدی قلعه نی, منیره    2013-01-27
21    تأثیر یک دوره برنامه حرکتی منتخب بر میزان توجه و اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به نارسایی کمبود توجه- بیش‏فعالی    کارشناسی ارشد    انصاری اول, نفیسه    2013-01-27
22    تاثیر بازخورد آگاهی ازعملکرد خودکنترلی و نمایش الگوهای مختلف براکتساب و یادداری الگوی پرتاب آزاد بسکتبال    کارشناسی ارشد    نیک روش, عاطفه    2013-01-27
23    ارتباط بهره هوشی با حافظه کاری و زمان واکنش در کودکان دختر و پسر9-8ساله    کارشناسی ارشد    حسینی, مریم    2013-01-27
24    تأثیر تمرین تعادلی تکلیف دوگانه بر تعادل و توجه زنان سالمند با سابقه افتادن    کارشناسی ارشد    صفرزاده, تکتم    2013-01-27
25    رابطه مهارت‏های ذهنی باهوش هیجانی و اضطراب رقابتی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر ایران    کارشناسی ارشد    شیرزاد دلاور, عالیه    2013-01-27
26    تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی    کارشناسی ارشد    شیدا خانقشلاقی, هومن    2013-01-27
27    تاثیر ترتیب تمرین دوطرفه بر یادگیری و انتقال دریبل و شوت فوتسال در دانشجویان دختر    کارشناسی ارشد    سلطان آبادی, زکیه    2013-01-27
28    اثر یک دوره بازی های بومی محلی بر رشد مهارت های کنترل شیء دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)    کارشناسی ارشد    ربانی پور, غلامرضا    2013-01-27
29    تاثیر تصویر سازی ذهنی سنتی و پتلپ بر عملکرد و یادداری مهارت سرویس ساده والیبال    کارشناسی ارشد    رمزی, ناعمه    2013-02-08
30    تآثیر تمرین آشکار و پنهان بر اکتساب و یادداری دریافت سرویس تنیس روی میز    کارشناسی ارشد    گلستان, فاطمه    2013-03-10
31    تاثیر تمرین نوروفیدبک بر توجه و زمان عکس العمل کاراته کاران مبتدی و ماهر    کارشناسی ارشد    حجار شوری چه, الهه    2013-03-13
32    ارتباط برخی عوامل محیطی با توانایی ادراکی- حرکتی دانش آموزان دختر شهرستان مشهد    کارشناسی ارشد    متولی حبیبی, فهیمه    2013-03-13
33    ارتباط رشد مهارتهای حرکتی بنیادی با آمادگی هوازی و حافظه کاری    کارشناسی ارشد    عالم زاده, معصومه    2013-03-13
34    تاثیر برنامه تمرینی اسپارک بر رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان 6 تا 10 سال سندرم داون    کارشناسی ارشد    یل درمیان, ملیحه    2013-04-22
35    تاثیر یک برنامه طناب زنی بر آمادگی حرکتی دانش آموزان پسر پایه ی چهارم ابتدایی    کارشناسی ارشد    سرافراز کاخگی, مهدی    2013-04-22
36    تاثیر فراوانی بازخورد معلم مدار و ازمودنی مدار بر فراگیری و یادداری حافظه فضایی دختران 11-10 ساله    کارشناسی ارشد    استیلائی, مهسا    2013-04-22
37    تاثیر بازیهای رایانه ای بر میزان رشد حرکات بنیادی و پردازش اطلاعات کودکان 9 تا 11 سال    کارشناسی ارشد    گلدوزیان, سید حسین    2013-04-30
38    تاثیرفراوانی بازخوردKP وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ خود کنترل بر یادگیری مهارت فوتبال در کودکان 9 تا 11 سال    کارشناسی ارشد    پور رمضان تیتکانلو, علی    2013-04-30
39    تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر توجه و قابلیت شناسایی خطا در تیراندازان ماهر    کارشناسی ارشد    محمدی, مینا    2013-05-23
40    مقایسه تاثیر محیط تمرین رقابتی و غیررقابتی بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون در نوجوانان رقابت جو و غیر رقابت جو    کارشناسی ارشد    معمار بهابادی, نرگس    2013-07-06
41    تاثیر تغییر پذیری تمرینات جسمانی و ذهنی بر دقت ضربه چیپ فوتسال    کارشناسی ارشد    جابانی, ژاله    2013-07-06
42    تاثیر بازخورد خود کنترل بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون با تاکید بر ویژگی های شخصیتی    کارشناسی ارشد    شرفی ایدو, هادی    2013-09-07
43    تاثیر تصویر سازی ذهنی مثبت و منفی بر اکتساب و یادگیری سرویس والیبال    کارشناسی ارشد    یوسف زاده جعفر آبادی, لیلی    2013-09-07
44    تاثیر کانون توجه ترجیحی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب آزاد بسکتبال    کارشناسی ارشد    موسوی نیک, مژگان    2013-09-07
45    بررسی اثر بخشی مداخله روان درمانی بدنی بر ویژگی های عصب روان شناختی زنان مبتلا به افسردگی همراه با نشخوار فکری    کارشناسی ارشد    احمدی, پریسا    2014-01-20
46    تاثیر تمرین ذهنی بر سرعت و دقت تکلیف هماهنگی دو دستی    کارشناسی ارشد    میر, علی    2014-01-29
47    تاثیر تصویر سازی بینایی و حرکتی بر عملکرد و یادگیری سرویس کوتاه بدمینتون    کارشناسی ارشد    بدیعی نامقی, سیده فاطمه    2014-01-29
48    تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال    کارشناسی ارشد    پوراقبالی, سوگند    2014-01-30
49    تاثیر کانون توجه بر اقتصاد دویدن افراد مبتدی و ماهر    کارشناسی ارشد    روان بخش, رضوانه    2014-02-19
50    تاثیر بازخورد ویدئویی خود کنترل بر فراگیری،یادداری و انتقال مهارت شوت بسکتبال افراد ناشنوا وسالم    کارشناسی ارشد    دهقانیان, آزاده    2014-02-19
51    تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی حرکتی بر تعادل سالمندان    کارشناسی ارشد    مشرف رضوی مقدم, سیما    2014-02-19
52    مقایسه دو شیوه ی مختلف بازخورد خود کنترل و خود کنترل هنجاری بر اکتساب ، یادداری و انتقال در یک تکلیف هدف گیری پرتابی در دختران 12 تا 14 ساله    کارشناسی ارشد    مونس طوسی, ملیحه    2014-05-03
53    تاثیر تداخل زمینه ای و بازخورد خود کنترل بر اکتساب ، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته    کارشناسی ارشد    عبادی, نوشفر    2014-05-07
54    تاثیر تغییرپذیری تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین جسمانی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت سرویس والیبال    کارشناسی ارشد    سرحدی, مرضیه    2014-05-19
55    تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برتعادل وتوجه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چندگانه    کارشناسی ارشد    شمس, آتنا    2014-05-19
56    اثر یک دوره تمرینات تعادلی همراه با تکلیف شناختی بر کنترل پاسچر زنان مبتلا به ام اس    کارشناسی ارشد    انفرادی دوغ آبادی, اعظم    2014-05-19
57    مقایسه دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب کردن در کودکان مبتلا به اتیسم    کارشناسی ارشد    مرادی فارسانی, ناهید    2014-05-19
58    تاثیر نسبت فاصله و عرض هدف بر اکتساب، یادداری و انتقال دقت شوت فوتسال دانش آموزان دختر    کارشناسی ارشد    حصاری, سیده اختر    2014-05-19
59    تاثیر الگوی مشاهده شده خود کنترل (ماهر-مبتدی-ترکیبی)بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون    کارشناسی ارشد    میر, لاله    2014-05-19
60    زمانبندی مطلوب مراحل یادداری و انتقال مهارت جاگلینگ در نوجوانان    کارشناسی ارشد    محمدی شاندیز, ناهید    2014-05-19
61    مقایسه منابع اعتماد به نفس جانبازان ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی    کارشناسی ارشد    قانع قصاب نوغان, محسن    2014-06-05
62    مقایسه تأثیر برنامه تمرینی منتخب و تمرین هوازی بر تبحر حرکتی، کنش‌های اجرایی و غلظت سرمی فاکتورنروتروفیک مشتق از مغز در کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی    دکتری (Ph.D)    معمارمقدم, مژگان    2014-08-12
63    بررسی الگوی الکتروانسفالوگرافی یادگیری حرکتی: تاثیر تمرین و نوروفیدبک بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی پیوسته    دکتری (Ph.D)    قاسمیان مقدم, محمدرضا    2014-09-11
64    تاثیر تصویر سازی برتولید نیرو وتنظیم زاویه دست برتر بازیکنان گلبال مبتدی    کارشناسی ارشد    سادسی, سوسن سادات    2014-10-01
65    تاثیر یک دوره تمرین منتخب بدنی و ذهنی با نسبت های مختلف بر تعادل سالمندان    کارشناسی ارشد    رزم گر, سینا    2014-10-01
66    تأثیر یک دوره فعالیتهای حرکتی اسپارک بر هماهنگی چشم- دست کودکان12-10 ساله مبتلا به سندروم داون    کارشناسی ارشد    سنچولی, افسانه    2014-10-14
67    تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر مهارت های ادراکی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی    کارشناسی ارشد    خلیلی, محمد علی    2014-10-14
68    تاثیر تمرینات بینایی و حرکتی بر هماهنگی حرکتی و ادراک بینایی کودکان دچار اختلال حرکتی و بینایی: همبستگی و تعامل ادراک و عمل    دکتری (Ph.D)    قطبی, محسن    2014-12-07
69    تاثیر تمرین تکلیف دوگانه شناختی و کارکردهای اجرایی بر ظرفیت شناختی، تعادل و الگوی راه رفتن سالمندان    دکتری (Ph.D)    آزادیان, الهه    2014-12-09
70    تأثیر مدت تصویرسازی ذهنی بر فراگیری و یادداری مهارتهای سرویس چکشی و پنجه والیبال پسران 10-12 سال    کارشناسی ارشد    علی پور, ابراهیم    2014-12-28
71    مقایسه اثر دو نوع پیش نشانه شنیداری و دیداری بر زمان واکنش انتخابی کلامی و حرکتی افراد سندرم داون    دکتری (Ph.D)    مومنی, مریم    2015-01-14
72    تأثیر تمرینات حرکتی ویژه انفرادی ، گروهی مشارکتی بر عملکردحرکتی،عصب روانشناختی ومهارتهای اجتماعی کودکان مبتلابه اختلالات هماهنگی رشدی    دکتری (Ph.D)    زارعی, جواد    2015-01-20
73    تأثیر تحریکات موزون حسی (شنیداری و دیداری) بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن و الگوی الکترومیوگرافی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس    دکتری (Ph.D)    شهرکی, منصوره    2015-02-02
74    بررسی زمان بندی نسبی GMP و سینرژی های عضلانی در مهارت های ویژه    دکتری (Ph.D)    نبوی نیک, مهدی    2015-02-02
75    تاثیر تمرینات خودگویی وذهنی بر تعادل سالمندان    کارشناسی ارشد    حسین زاده اصل, فاطمه    2015-03-16
76    تأثیر نوع توجه بیرونی بر تصمیم‌گیری دختران هندبالیست کم‌تجربه    کارشناسی ارشد    نژادحسین, رضوانه    2015-03-16
77    تاثیر تغییر پذیری تمرین بر یادگیری دقت تیراندازی باتفنگ بادی با تاکید برشاخص دشواری    کارشناسی ارشد    رحمانی, الهام    2015-03-16
78    تاثیرتسهیل سازی تجهیزات بر یادگیری پاس هندبال در شرایط ضمنی    کارشناسی ارشد    جعفردقیقی, جعفر    2015-03-16
79    تأثیر روش‌های مختلف الگودهی و نشانه‌دهی در نقاط مختلف بدن بر اکتساب و یادداری یک مهارت بدیع    دکتری (Ph.D)    حاجت مند قلعه رودخانی, حسین    2015-04-13
80    تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد مهارت های حرکتی ظریف سالمندان    کارشناسی ارشد    قاسمی, مریم    2015-04-15
81    بررسی تاثیر الگودهی قطعه‌ای به روش ویدیویی و نقاط نورانی بر اکتساب و یادداری پرتاب آزاد بسکتبال    کارشناسی ارشد    دلبری, سمیه سادات    2015-04-15
82    مقایسه متغیرهای کنترل حرکت در اجرای جسمانی، تصویرسازی حرکتی و یادگیری مشاهده ای: بازنمایی های مشابه یا متفاوت    دکتری (Ph.D)    فاضلی کسرینه, داود    2015-05-06
83    مقایسه تاثیر توالی کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال کودکان ناتوان ذهنی و سالم    کارشناسی ارشد    روح ازاد, غزاله    2015-05-31
84    تأثیر تمرین و بازی هدفمند بر یادگیری مهارت های حرکتی با تاکید بر اختصاصی نمودن و تنوع‌بخشی تمرینی    دکتری (Ph.D)    فهیمی, مهدی    2015-06-16
85    تأثیراندام مجری بر زمانبندی نسبی و الگوی هماهنگی مهارت شوت روی پای بازیکنان حرفه-ای فوتسال در شرایط سرعت و دقت: با تأکید بر برنامه حرکتی تعمیمیافته    دکتری (Ph.D)    حسینی, سیدمجتبی    2015-06-16
86    تاثیر نوع محرک، پیش دوره و قابلیت انتظار بر توقف یک تکلیف سریع: چالشی بر فرضیه نقطه بدون بازگشت    دکتری (Ph.D)    خیراندیش, علی    2015-06-17
87    تاثیر حفظ نسبت فاصله به عرض هدف تکلیف بر تشکیل حافظه اختصاصی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال    دکتری (Ph.D)    طالبی کهنگی, روح لله    2015-06-17
88    تأثیر بازخورد بینایی و حسی - عمقی بر تعادل بیماران تصلب چندگانه    کارشناسی ارشد    خسرویان, مینا    2015-06-28
89    تاثیر تمرینات هوازی با شدت متوسط قبل و بعد از آموزش بر روی اکتساب و تثبیت حافظه در سرویس کوتاه بدمینتون    دکتری (Ph.D)    درزابی, تیمور    2015-09-16
90    تأثیر زاویه و سرعت نمایش ویدئویی بر فراگیری و یادداری پارامترهای کینماتیکی و دقت یک تکلیف پرتابی    دکتری (Ph.D)    عبدل زاده دشت خاکی, حمیده    2015-09-16
91    تاثیر کارکردهای بازخورد و تخمین خطا بر یادگیری حرکتی مهارت پرتاب دارت با تاکید بر رویکرد تنگنا.    دکتری (Ph.D)    قدوسی تبار, محمد    2015-09-27
92    تاثیر تداخل زمینه ای و فراوانی بازخورد بر یادگیری دقت شوت فوتبال: تعیین نقطه بهینه چالش بر پایه مدل جنتایل    دکتری (Ph.D)    راسخی, مهدی    2015-12-22
93    تاثیر خستگی بر سرعت و دقت تصمیم گیری والیبالیستهای ماهر    کارشناسی ارشد    بردوئی, مجتبی    2016-01-13
94    تأثیر مداخله شناختی بر عملکرد حرکتی و شناختی سالمندان(با تاکید برتخلیه منابع توجهی)    کارشناسی ارشد    رستگار, سیده زینب    2016-01-13
95    بررسی تاثیر تمرینات فرانکل بر تعادل و سرعت راه رفتن کودکان اوتیسم    کارشناسی ارشد    امیرزاده, الهام    2016-01-13
96    تاثیر الگودهی ویدئویی و زیستی بر اکتساب مهارت حرکتی، تغییرات الگوی توجه بینایی و تغییرات الگوی امواج مغزی کودکان دارای اختلال طیف درخودماندگی: دیدگاه رفتاری و عصب شناختی    دکتری (Ph.D)    ستوده, محمدصابر    2016-02-06
97    تاثیر دستورالعمل های توجهی در تمرینات مقاومتی منتخب در آب بر نوسانات قامتی و امواج مغزی بیماران پارکینسون    دکتری (Ph.D)    خدایی, فاطمه    2016-02-09
98    اثر تمرینات بیوفیدبک، نروفیدبک و ترکیبی بر دقت عملکرد تیراندازان ماهر    دکتری (Ph.D)    باقری اصل, فرزانه    2016-02-17
99    تأثیر انواع مختلف روش های تمرینی(کم خطا، پرخطا، متغیر، ثابت) بر یادگیری دقت ضربه گلف    کارشناسی ارشد    اسکندری, مریم    2016-02-27
100    تاثیر تحریک نیمکره های مغز و چگونگی تخصص عمل یافتگی آنها بر برنامه ریزی، دقت و به روز رسانی یک تکلیف ادراکی حرکتی    دکتری (Ph.D)    تیموری خروی, مصطفی    2016-04-05
101    تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستا در کودکان بینا کم بینا و نابینا    کارشناسی ارشد    رهنماعراقی, ماندانا    2016-04-19
102    تاثیر دستورالعمل کانون توجه (درونی-بیرونی) بر یادگیری و عملکرد یکتکلیف زاویه ای    کارشناسی ارشد    محبی تبار, محبوبه    2016-04-19
103    اثر فعالیت های حرکتی اکتشافی منتخب بر هماهنگی چشم و دست و قابلیت حل مسئله دختران 9 تا 10 سال    کارشناسی ارشد    ایرانمنش, مهسا    2016-04-19
104    بررسی تاثیر تمرینات مشاهده ای با توجه به الگوی خیرگی بر رفتار خیرگی و عملکرد شوت ازاد بسکتبال    کارشناسی ارشد    ارسلانی بزدی, غزاله    2016-04-19
105    تأثیر خودگویی آموزشی، هدف گزینی عملکردی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال    کارشناسی ارشد    وحیدیان صادق, آرزو    2016-04-19
106    تأثیر برنامه‌ ادراکی- حرکتی منتخب بر توجه انتخابی و حافظه کوتاه مدت کودکان دیر آموز    کارشناسی ارشد    وزیری رشخوار, مسعود    2016-04-19
107    تأثیر روش‌های تمرینی کم خطا و پرخطا بر الگوهای فعال‌سازی عضلانی، برنامه حرکتی تعمیم‌یافته و دقت مهارت پرتاب از بالای شانه در افراد مبتلا به سندروم داون    دکتری (Ph.D)    ولی نقندر, نرگس    2016-05-17
108    ارتباط بین عوامل اجتماعی- اقتصادی و فراهم سازهای محیطی با رشد حرکتی کودکان 42-18 ماه    کارشناسی ارشد    علی پور, سهیلا    2016-05-17
109    تاثیر تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی (کل و بخش بخش) بر اکتساب و یادداری یک برنامه ژیمناستیک    کارشناسی ارشد    فلاح, حسن    2016-05-17
110    مقایسه تأثیر تمرینات یکپارچگی چند حسی و تمایز چند حسی بر تعادل و خطای ادراکی بینایی ناشی از صدا در سالمندان با ضعف تعادل    کارشناسی ارشد    وثوقیان, مهسا    2016-06-26
111    تأثیر یک دوره تمرینات منتخب چند حسی بر تعادل و استراتژی¬های کنترل قامت سالمندان مبتلابه نوروپاتی محیطی دیابتی    دکتری (Ph.D)    اسدی قلعه نی, منیره    2016-09-14
112    تأثیر یک دوره فعالیت¬های حرکتی همراه با موسیقی و مصرف ویتامین D بر عامل رشد عصبی، توجه و تبحر حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با سطح عملکردی بالا    دکتری (Ph.D)    مرادی وستگانی, هادی    2016-12-11
113    تأثیر زمان تحریک مستقیم فرا جمجمه مخچه ای و آهیانه ای بر یادگیری انطباقی و تحکیم حافظه در حرکت هماهنگی دودستی    دکتری (Ph.D)    اذرپیکان, عاطفه    2017-01-24
114    تاثیر آرایش تمرینات آشکار و پنهان بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان مربوطه : با تاکید بر نظریه بازپردازش خودآگاه    دکتری (Ph.D)    نظری کاکوندی, سعید    2017-01-24
115    تاثیر برنامه تمرینی منتخب بر تبحر حرکتی، کنش های اجرایی، مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری: مبتنی بر رویکرد یادگیری توجه، تعادل و هماهنگی    دکتری (Ph.D)    امامی کشفی, تکتم    2017-02-15
116    مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال: تعیین نقطه بهینه چالش با تکیه بر مدل جنتایل    دکتری (Ph.D)    گوهررخی, سهیلا    2017-03-13
117    اثر تمرینات بینایی - حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان هفت و هشت ساله    کارشناسی ارشد    قادری فیض ابادی, سیدامیر    2017-03-14
118    مقایسه تاثیر8هفته تمرین با نردبان چابکی،تمرینات طناب زنی و ترکیبی بر هماهنگی چشم و پا    کارشناسی ارشد    تاجی, الهه    2017-03-14
119    تأثیر مداخله بینایی- حرکتی بر عملکرد اجتماعی، رفتارهای کلیشه ای، مهارت‌های حرکتی درشت و کارکردهای بینایی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم    دکتری (Ph.D)    عربی, سیده منیژه    2017-07-08
120    تاثیر میدان بینایی بر عملکرد و یادگیری تکنیک فورهند تنیس روی میز و مهارت جستجوی بینایی    دکتری (Ph.D)    حیدری, مهدی    2017-07-09
121    تاثیر خواب، نوع دستورالعمل آموزشی و ساختار توالی حرکت در یادداری و انتقال یک تکلیف حرکتی: تحکیم حافظه حرکتی در کودکان    دکتری (Ph.D)    ایرانمنش, حمیده    2017-07-09
122    تاثیر تمرین بینایی بر رفتار خیرگی، نوسانات قامتی و تعادل پویا در سالمندان ‏    دکتری (Ph.D)    قلخانی, منوچهر    2017-09-20
123    تاثیر زوایای مختلف الگودهی ویدئویی بر اکتساب، یادداری، انتقال و الگوی توجه بینایی پرتاب آزاد بسکتبال    کارشناسی ارشد    کرمانی, دانیال    2017-09-27
124    تاثیر نوع دستورالعمل های توجهی بر عملکرد و یادگیری ضربه آپ دولیو چاگی: نقش سطح بازپردازش آگاهانه    کارشناسی ارشد    اسلامی نسب, فاطمه    2017-09-27
125    تأثیر تمرین جسمانی و مشاهده ای بر انتقال زمانبندی یک تکلیف حرکتی با تأکید بر روش اجرای حرکت    دکتری (Ph.D)    قمری, امین    2017-10-07
126    مقایسه سطوح گوناگون دشواری بر یادگیری یک تکلیف حرکتی: با تأکید بر روش های یادگیری ماشین    دکتری (Ph.D)    اسمعیلی ابدر, مجتبی    2017-10-07
127    تأثیر برنامه تمرینی منتخب حرکتی بر کنش های اجرایی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی    دکتری (Ph.D)    صاحبی هوس, صدیقه    2017-10-08
128    اثر تمرینات تعادلی بر ثبات قامت ایستا و پویا و مشکلات رفتاری کودکان اختلال طیف اوتیسم: با تأکید بر تمرینات محرک سیستم وستیبولار    دکتری (Ph.D)    ولایتی حقیقی, وحیده    2017-10-08